Site Overlay

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 •  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Marka Macha, se sídlem U Hájenky 47, Vikýřovice, PSČ: 788 13, IČ: 21245347, zapsané v živnostenském rejstříku – Městský úřad Šumperk (dále jen „fotograf“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako „klient“).
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 •  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.
 • Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.
OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
Objednání focení
 • objednat se lze e-mailem, telefonicky nebo přes sociální síť facebook, přičemž u druhého způsobu se zaručuje nejrychlejšího způsobu rezervace  vhodného termínu
 • objednání je závazné v okamžiku odsouhlasení termínu focení klientem i fotografem
 • objednávkou klient stvrzuje přijetí těchto podmínek a srozumnění s nimi, stejně tak srozumění s  autorským přístupem a fotografickým stylem, s kterým fotograf pracuje a nemá proti němu žádné výhrady
Objednací lhůta
 • objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti – cca 2 týdny před plánovaným termínem focení
 • novorozenecké focení si zarezervujte ještě v těhotenství před samotným porodem, konkrétní termín focení se domlouvá po samotném porodu ještě z porodnice
Zrušení rezervace
 • pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit a bude požadovat jeho zrušení nebo náhradní termín, je jeho povinností oznámit telefonicky nebo e-mailem fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem
Náhradní termín
 • klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální  fotografovu obsazenost termínů
 • také se může stát, že již žádný vhodný termín na focení (zejména u novorozeneckého) mít nemusí
CENA FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB
Cena služeb
 •  cena konkrétních typů fotografování včetně podrobné informace o tom, co je součástí jednotlivých balíčků je podrobně uvedena na WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
Splatnost cen
  • cena za vybraný fotobalíček je splatná ihned po skončení focení
  • cena za fotografie vybrané nad rámec balíčku a případné doplňkové produkty (foto obrazy či tisky fotografií navíc) je formou doplatku zaplacena převodem na účet  ještě před jejich zpracováním
  • nedojde-li k zaplacení ceny zvoleného fotobalíčku či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena

 

FOTOGRAFOVÁNÍ
Exteriérové focení
 • lokace exteriérového focení je určena po dohodě s fotografem a realizují se zde všechny nabízené druhy focení
 • v případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na jiný termín
 • pokud fotograf pojede na exteriérové fotografování mimo Šumperk, k ceně zvoleného fotobalíčku účtuje cestovné 6,- / km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa
 • u svatebního fotografování se cestovné do 25 km od Šumperka nepočítá, poté se účtuje 6Kč/km – počítáno pro cestu tam i zpět z místa sídla firmy fotografa
Doba focení
 • doba focení je individuální a liší se v závislosti dle zvoleného foto balíčku
 • pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení časového harmonogramu focení
 • opozdílí-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn fotografování zrušit a studio či smluvené místo opustit
 • v průběhu celého fotografování ve studiu či exteriéru je zakázáno pořizovat jakkýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa
VÝBĚR FOTOGRAFIÍ
Výběr fotografií
 • do 10-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient na e-mail nebo odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si bude vybírat fotky k finální úpravě
 • náhledy, které budou zaslány, představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven, vždy ale umožňuje dostatečný výběr vzhledem ke zvolenému balíčku
 • dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě)
 • zaslané náhledy fotografií není dovoleno jakkoliv upravovat a veřejně prezentovat a slouží pouze pro klientovu osobní potřebu a  k následnému výběru fotografií, které bude klient požadovat upravit
 • vybrané fotografie k úpravě  odešle klient  zpět v co možná nejkratší časové lhůtě, nejpozději však do 3. týdnů od jejich obdržení
 • pokud bude výběr pro úpravu fotografií zaslán po této lhůtě, fotograf si vyhrazuje prodloužit dobu dodání fotografií (viz. Dodací lhůta fotografií)
 • objednání fotografií k retuši je závazné
 • po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy
 • pokud si klient nestihne vybrat svoje fotografie k úpravě ani po 3 měsících, dochází ke smazání galerie s náhledy. Pro opětovné nahrání galerie se účtuje manipulační poplatek ve výši 300,-
DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Dodací lhůta fotografií
 • doba dodání fotografií je 2-4 týdnů od data zaslání vybraných náhledů k úpravě, nikoli od data focení
Vyhrazuji si prodloužit dodací lhůtu v následujících případech:​
 • pokud fotograf obdrží výběr fotografií pro úpravu po lhůtě 3. týdnů od zaslání náhledů, automaticky se prodlužuje lhůta dodání až na 12 týdnů od doručení vybraných náhledů k úpravě
 • při výběru 25 a více ks fotografií nad rámec  zvoleného balíčku
 • pokud klient ví, že bude fotografie potřebovat dříve, objedná se s ohledem na tuto skutečnost tak, aby se zajistilo klidné zpracování zakázky bez nervů pro obě strany
 • upravené fotografie neobsahují fotografovo logo
 • doba dodání fotek u svatebního fotografování se může v závislosti na sezóně lišit – zhruba 2 měsíce od svatby. V případě nenadálých skutečností si fotograf vyhrazuje tuto lhůtu o 1měsíc prodloužit. Po uplynutí této doby v souladu s uzavřenou smlouvou vyplatí smluvní pokutu za každý den prodlení
 • do 10 pracovních dnů po svatbě klient obdrží prvních zhruba 10 fotografií
Předání fotografií
 • hotová zakázka  se doručí klientům v elektronické verzi prostřednictvím Úschovny na jejich emailovou adresu nebo odkazem tam, kde probíhá komunikace s klientem
 • osobní předání není možné
ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ
Formát fotografií
 • zpracované fotografie budou dodány v rozsahu zvoleného fotobalíčku ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném možném rozlišení (vhodné i pro velkoformátový tisk)
 • NEUPRAVENÉ FOTOGRAFIE NEPOSKYTUJI.
Retuše
 • u fotografií se v rámci ceny provádí tyto úpravy: ořez, vyvážení expozice, kontrast, jas, kolorování, odstranění momentálních vad jako jsou pupínky, malé modřinky, škrábance
 • u novorozenců se navíc retušuje novorozenecká vyrážka a velké rušící kousky loupající se kůže, nikoliv všechna loupající se kůžička – ta je typická pro novorozence. Také se sjednotí pleť, aby nebyla flekatá.
 • častým problémem jsou tetovačky na rukou dětí, které jdou obtížně na fotkách odstranit. Pokud je na fotkách klient mít nechce, odstraní je dětem před focením a to již doma, nikoliv těsně před focením, aby kůže nebyla zarudlá od drhnutí
 • speciální požadavky na náročnější retuš (odstranění vrásek, usměrnění neposedných vlasů, bělení zubů, odstranění tetovaček u dětí, čouhajících ramínek atd.) jsou možné po dohodě s fotografem za příplatek 300,- za fotografii –  za předpokladu, že daná úprava je realizovatelná.
 • Úpravy typu odstranění dvojité brady  či faldíků atd, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.
 • nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií
Reklamace
 • nespokojenost a nesouhlas s fotografickým stylem a autorským pojetím fotografa není důvodem k reklamaci zakázky
 • fotografie zpracovávám na zkalibrovaném monitoru, který zaručuje správné podání barev a světlosti/tmavosti fotografie. Při zobrazení na nezkalibrovaném zařízení nebo tisku na nezkalibrované tiskárně může docházet k posunu barev nebo změně. Fotografie je světlejší nebo tmavší. Klient bere na vědomí, že správné podání zaručuje pouze zkalibrované zařízení a tuto skutečnost fotograf nemůže ovlivnit. Nesouhlas s fotografickým nebo autorským stylem mě jako fotografa není důvodem k reklamaci. Fotografuji svým stylem, fotografie si můžete prohlédnout v mém portfoliu. Nesouhlas s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci.
Archivace fotografií
 • všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují pouze do doby kdy jsou upravené fotky předány klientovy a odsouhlaseny, že všechny RAW soubory mohou být smazány
 • pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby
 • odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku, v případě svatebních zakázek půl roku od odevzdání
 • pokud dojde během této doby ke ztrátě či poškození USB s fotkami, fotograf může data znovu zaslat prostřednictvím Úschovny.cz nebo zaslat nový usb flash disk za příplatek 350 Kč + poštovné dle tarifu ČP
SOUHLAS S POSKYTNUTÍM FOTOGRAFIÍ
Vyhrazuji si právo fotografie zveřejnit ve svém portfoliu, webových stránkách a sociálních sítí. V případě, že si nepřejete fotografie zveřejňovat, informujte mě o tom prosím v průběhu focení, nejpozději při jeho skončení.
AUTORSKÁ PRÁVA
Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.