Site Overlay

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) je Marek Mach, IČ: 21245347, se sídlem U Hájenky 47, 788 13, Vikýřovice (dále jen „správce“).
Předmětem podnikání správce je poskytování fotografických služeb, v rámci nichž dochází i ke zpracování osobních údajů klientů správce (dále také jako „subjektů údajů“).
Správce není povinen mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení.
Kategorie osobních údajů a účel zpracování
Osobní údaje klientů jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:
  • identifikační údaje: jméno, příjmení
  • kontaktní údaje: dodací adresa, telefon, e-mail
  • další údaje: číslo bankovního účtu, fotografie
Osobní údaje klientů jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj vyplývajících.
Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností či povinností vůči kontrolním úřadům.
Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce, zejména v souvislosti s vyřizováním dotazů, stížností, požadavků či reklamací subjektů údajů.
Zpracování osobních údajů klientů (fotografií) za účelem jejich zveřejnění na webových stránkách správce na adrese www.marekmach.eu, sociálních sítích správce na adrese facebook.com/marekmachfotograf/ nebo portfoliu správce s úmyslem propagovat činnost správce je možné pouze na základě výslovného souhlasu klienta.
Zdroje osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje, které získal přímo od svých klientů na základě uzavřených smluv, popř. v rámci udělení výslovného souhlasu.
Příjemci osobních údajů

Správce může osobní údaje klientů v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu předávat následujícím kategoriím příjemců (popř. zpracovatelů):

– dodavatelské společnosti
– poskytovatelé platebních brán
– poskytovatelé IT služeb
– poskytovatelé tiskových služeb
Osobní údaje klientů nebudou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.
Práva subjektů údajů
Fyzická osoba, která je subjektem údajů, má právo na:
– přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
– výmaz svých osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– omezené zpracování dle čl. 18 GDPR,
– přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR,
– podat stížnost u správce či Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že byla její práva na ochranu osobních údajů porušena.
V případě jakýchkoli dotazů mohou klienti kontaktovat správce emailem na adrese info@marekmach.eu či telefonicky na tel. čísle +420734279497.
Doba zpracování
Osobní údaje klientů budou správcem zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu uplatňování jakéhokoli nároku ze smlouvy vyplývajícího. Po uplynutí této doby správce osobní údaje klientů zlikviduje, ledaže bude oprávněn nebo povinen tyto údaje zpracovávat na základě jiného právního titulu.
Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány také po dobu vedení případných soudních sporů.
Osobní údaje, které správce zpracovává na základě souhlasu klientů, jsou u správce uloženy nejdéle po dobu, na kterou mu byl souhlas s takovým zpracováním udělen, tj. po dobu pěti let od udělení souhlasu, nebo do odvolání souhlasu, bude-li souhlas odvolán ještě před uplynutím této doby.
Neupravené fotografie (raw formáty) se archivují pouze do té doby, kdy fotograf odevzdává hotové fotografie a po schválení klienta se raw formát maže. Upravené fotografie dodané subjektu údajů v elektronické verzi archivuje správce po dobu jednoho roku od jejich dodání.
Pomine-li účel zpracování, budou veškerá data subjektů údajů sloužící k danému účelu vymazána.
Zabezpečení osobních údajů
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.